ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Γενικά

Οι όροι της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης εφαρμόζονται στον ιστότοπο mitella.gr, με διαχειρίστρια την Ευθυμία Μαρία Μιτέλλα, Παπαδιαμαντοπούλου 5, Ιλίσια, Αθήνα, Τ.Κ.11528. Παρακαλείστε να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Με την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο και/ή με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης.

Χρήση του ιστότοπου

Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της λήψης κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης. Τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται για ίδιο λογαριασμό και με ίδιο κίνδυνο.

Παρόλο που ο ιστότοπος mitella.gr προσπαθεί να παρέχει ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτά από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες στον ιστότοπο ή μέσω αυτού πληροφορίες, είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Οι διασυνδέσεις με άλλους διαδικτυακούς τόπους (websites) παρέχονται μόνο για πληροφόρηση και η διαχειρίστρια δεν έχει καμία ευθύνη προερχόμενη από πρόσβαση σε αυτούς.

Η Ευθυμία Μαρία Μιτέλλα, διαχειρίζεται, ελέγχει και διατηρεί τον ιστότοπο στην Ελλάδα και δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες  προς χρήση σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Η διαχειρίστρια δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι ο παρόν ιστότοπος  λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς διακοπές. Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστότοπου με τρόπο που μπορεί να εμποδίσει τη χρήση από άλλους χρήστες του Διαδικτύου, που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ιστότοπου και/ή να επηρεάσει τις  πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν ή μέσω αυτού ή του αντίστοιχου λογισμικού.

Αποκλεισμός ευθύνης

Η διαχειρίστρια της ιστοσελίδας, και οι αντιπρόσωποι της, δεν ευθύνονται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περαιτέρω, ζημία, ποινικές ρήτρες ή αποζημίωση παραδειγματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών (ακόμα και στην περίπτωση που η διαχειρίστρια είναι ενήμερη για την πιθανότητα επέλευσης των ανωτέρω), που προκύπτουν ενδεικτικά από (i) τυχόν ελαττώματα, ιούς και άλλες δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τον εξοπλισμό και άλλο λογισμικό που συνδέεται με την πρόσβαση ή τη χρήση του δικτυακού τόπου (ii) τις παρεχόμενες από τον ιστότοπο ή μέσω αυτού πληροφορίες (iii) την υποκλοπή, αλλοίωση ή τη λανθασμένη χρήση των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στην διαχειρίστρια. ή σε εσάς, (iv) τη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστότοπου, (v) τη λανθασμένη χρήση του παρόντος ιστότοπου, (vi) την απώλεια δεδομένων, (vii) τη μεταφόρτωση ή τη χρήση λογισμικού που διατίθεται από τον παρόντα  ιστότοπο, ή (viii) από αξιώσεις τρίτων σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.

Εφαρμοστέο δίκαιο

Ο παρόν ιστότοπος και η δήλωση αποποίησης ευθύνης διέπονται και ερμηνεύονται από την ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετικά με την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων.

Τροποποιήσεις

Η διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης για τυχόν αλλαγές.

Δικτυακοί τόποι τρίτων

Σημειώνεται ότι η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης δεν επεκτείνεται σε ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον παρόντα ιστότοπο.

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης, μπορείτε να ενημερώνετε επικοινωνώντας στο τηλ.: +30 6970313761 ή στο e-mail.