Loading...
Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία2021-03-19T19:32:27+02:00

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (Cognitive Behavioural Therapy – CBT) βασίζεται στην εξής αρχή:

Οι νοητικές λειτουργίες, δηλαδή το νόημα που δίνουμε σε μια κατάσταση, οι σκέψεις που κάνουμε γύρω από αυτή, οι νοητικές εικόνες που σχηματίζουμε, αλλά και οι γενικότερες αντιλήψεις και πεποιθήσεις μας, καθορίζουν τη συμπεριφορά μας και τις συναισθηματικές μας αντιδράσεις.

Βασική αρχή της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας είναι ότι κάθε μορφή συμπεριφοράς είναι μαθημένη, και επομένως μπορεί να τροποποιηθεί μέσα από μια νέα διαδικασία μάθησης. Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία βασίζεται στα πορίσματα της βασικής ψυχολογικής έρευνας, σύμφωνα με τα οποία ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τις καταστάσεις επηρεάζει τόσο τα συναισθήματά μας, όσο και τη συμπεριφορά μας. Συνεπώς, δεν είναι τα γεγονότα αυτά καθαυτά που καθορίζουν τον τρόπο που νιώθουμε, αλλά το πώς ο καθένας μας τα αντιλαμβάνεται.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία λειτουργεί εκπαιδεύοντας το άτομο σε τρόπους αλλαγής των δυσλειτουργικών σκέψεων και συμπεριφορών. Ο στόχος είναι η αξιολόγηση των αρνητικών σκέψεων για τον εαυτό, τον κόσμο και τους άλλους, και η αντικατάστασή τους με περισσότερο ρεαλιστικές σκέψεις. Ταυτόχρονα γίνεται αξιολόγηση της συμπεριφοράς με βάση την αποτελεσματικότητά της σε συγκεκριμένες συνθήκες και εντοπίζονται οι συμπεριφορές που χρειάζεται να αντικατασταθούν με πιο λειτουργικές αντιδράσεις. Παρεμβαίνοντας στον τρόπο με τον οποίο οι σκέψεις και οι συμπεριφορές οδηγούν στην ανάπτυξη και τη διατήρηση των προβλημάτων της ζωής, η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία επιδιώκει να προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση στη φροντίδα της ψυχικής υγείας.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία εστιάζει στη διαχείριση των συμπτωμάτων που είναι παρόντα, στην εκμάθηση δεξιοτήτων και τεχνικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο πρόβλημα ψυχικής υγείας που παρουσιάζεται, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση της ψυχικής υγείας του ατόμου σε σχέση με τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Στην απλή της μορφή η θεραπεία αυτή απαιτεί τρεις συνθήκες:

 • εκπαίδευση

 • πρακτική εξάσκηση

 • συνεργατική σχέση με τον ειδικό για την επίλυση των προβλημάτων

Σε τι διαφέρει η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική από άλλες μεθόδους ψυχοθεραπείας;

Σε αντίθεση με άλλες μορφές ψυχοθεραπείας η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία (Cognitive Behavioural Therapy – CBT) είναι περισσότερο εστιασμένη στο παρόν, διαρκεί σχετικά περιορισμένο χρονικό διάστημα και επικεντρώνεται κατά προτεραιότητα στην επίλυση προβλημάτων στο εδώ και τώρα. Βασικό στοιχείο είναι η εκμάθηση δεξιοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το υπόλοιπο της ζωής του θεραπευόμενου. Οι δεξιότητες αυτές αποκτώνται μέσα από την εφαρμογή συμπεριφοριστικών και γνωσιακών τεχνικών, αλλά η ίδια η θεραπεία δεν αποτελείται αποκλειστικά από την εφαρμογή αυτών των τεχνικών, ούτε περιορίζεται σε αυτές. Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία συνδυάζει μεθόδους από πολλές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, όπως η Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία, η Θεραπεία Γκεστάλτ (Gestalt), η Ενσυνειδητότητα (Mindfulness), η Θετική Ψυχολογία, η Διαπροσωπική Ψυχοθεραπεία, η ACT (Acceptance and Commitment Therapy) και η Θεραπεία Σχημάτων.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία μπορεί να επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στο παρόν, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες τα υπάρχοντα προβλήματα σχετίζονται με συναισθηματικές δυσκολίες του παρελθόντος. Σε αυτήν την περίπτωση γίνεται αναφορά στο παρελθόν για να βρεθούν οι συσχετίσεις και να αποκτήσει νόημα η προβληματική συμπεριφορά. Αποτελεί μια δομημένη και σταθερά προσανατολισμένη στους στόχους θεραπεία και επιδιώκει τη βέλτιστη και συντομότερη αλλαγή.

Ο θεραπευτής έχει ενεργητικό ρόλο στη θεραπευτική διαδικασία και συμμετέχει στο διάλογο εξίσου με τον θεραπευόμενο, δηλαδή δεν είναι εκεί μόνο για να ακούει. Η συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου είναι σημαντική. Οι επιθυμητοί στόχοι τίθενται από κοινού και απαιτείται συμφωνία και συνεργασία σε σχέση με το θεραπευτικό πλάνο, αλλά και τον τρόπο αξιολόγησης της προόδου της θεραπείας.

Ο βασικός πυρήνας της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας αποτελείται από τρεις βασικές αρχές:

 1. Η γνωσιακή λειτουργία (σκέψεις) επηρεάζει τη συμπεριφορά.
 2. Η γνωσιακή λειτουργία (σκέψεις) μπορεί να ελεγχθεί και να μεταβληθεί.
 3. Οι επιθυμητές αλλαγές στη συμπεριφορά μπορούν να επηρεαστούν από γνωσιακές αλλαγές (αλλαγές στον τρόπο σκέψης).

Τα γενικά χαρακτηριστικά της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 1. Ο θεραπευτής καλείται να καταλάβει με ποιο τρόπο ο θεραπευόμενος δομεί τον κόσμο μέσα του και πως αυτό μπορεί να τον επηρεάζει συναισθηματικά ή να έχει επιπτώσεις στη συμπεριφορά του. Με την αναγνώριση των διεργασιακών λαθών στο τρόπο σκέψης ξεκινά και η διαδικασία της παρέμβασης. Είναι αυτονόητο ότι όσο πιο περιορισμένες είναι οι δυνατότητες του θεραπευόμενου, (π.χ. ένα πολύ μικρό σε ηλικία παιδί), τόσο αυξάνει η κατευθυντική δράση του θεραπευτή.
 2. Η συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου διέπεται από την αρχή “εσύ κι εγώ θα συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά σου” αντί “εγώ θα σε θεραπεύσω”.
 3. Η επιλογή των θεραπευτικών στόχων γίνεται από κοινού.
 4. Γίνονται συνεχείς μετρήσεις ώστε και ο θεραπευόμενος να είναι ενήμερος για την πορεία της θεραπείας.
 5. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στο πώς σκέφτεται, συμπεριφέρεται και αισθάνεται ο θεραπευόμενος έξω από το χώρο των θεραπευτικών συνεδριών.

Πόσο αποτελεσματική είναι η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία;

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (Cognitive Behavioural Therapy – CBT) υποβλήθηκε σε αυστηρό επιστημονικό έλεγχο και αποδείχθηκε εξαιρετικά αποτελεσματική σε μεγάλο εύρος ψυχικών δυσκολιών. Υπάρχει πληθώρα ερευνητικών δεδομένων που αποδεικνύουν ότι η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία λειτουργεί αποτελεσματικά στη θεραπεία της κατάθλιψης και των αγχωδών διαταραχών, καθώς και πολλών άλλων ψυχολογικών προβλημάτων. Τα ερευνητικά αυτά δεδομένα έχουν αξιολογηθεί σχολαστικά από διεθνείς αρμόδιους φορείς, όπως το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και Κλινικής Αριστείας (NICE) της Μεγάλης Βρετανίας. Ινστιτούτα όπως το NICE παρέχουν ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες κατευθυντήριες γραμμές για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας αναφορικά με τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη θεραπεία ασθενειών και προβλημάτων υγείας.

Ερευνητικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη για τη θεραπεία πολλών ψυχολογικών προβλημάτων, όπως:

 • σύνδρομο χρόνιας κόπωσης
 • προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά
 • αγχώδεις διαταραχές στα παιδιά
 • χρόνιος πόνος
 • σωματικά συμπτώματα χωρίς ιατρική διάγνωση
 • δυσκολίες στον ύπνο
 • διαχείριση θυμού
 • διαταραχές προσωπικότητας
 • σεξουαλικές δυσκολίες
 • προβλήματα ζεύγους ή γάμου
 • ανησυχία για θέματα υγείας
 • φοβίες
 • κοινωνικές δυσκολίες
 • έμμονες ιδέες
 • απώλεια – πένθος
 • τραυματικά γεγονότα
 • προβλήματα με τον εαυτό
 • εθισμός στο σεξ, στο ίντερνετ ή στα τυχερά παιχνίδια

Το Ινστιτούτο NICE (National Institute for Health and Care Excellence) της Μεγάλης Βρετανίας συνιστά τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία ως θεραπεία για τις ακόλουθες διαταραχές:

 • αγχώδεις διαταραχές
 • διαταραχή μετατραυματικού στρες
 • κατάθλιψη
 • ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή
 • ψυχωτικές διαταραχές
 • διπολική διαταραχή

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία (Cognitive Behavioural Therapy – CBT) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή από τον ψυχίατρο. Η εφαρμογή της έχει επεκταθεί σε εφήβους και παιδιά, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες με εξαιρετική επιτυχία.

Έρευνες φανερώνουν ότι η αποτελεσματικότητά της είναι επίσης αυξημένη, όταν χρησιμοποιείται σαν συμπληρωματική θεραπεία ιατρικών διαταραχών με έντονο ψυχοσωματικό στοιχείο, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, το σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, η υπέρταση, η ινομυαλγία, η κατάθλιψη μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, ο διαβήτης, η ημικρανία, αλλά και οι χρόνιες διαταραχές πόνου.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι περιλαμβάνει κάθε θεραπευτική συνεδρία και πόσο διαρκεί;2018-10-24T23:07:26+03:00

Κάθε συνεδρία Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Θεραπείας διαρκεί πενήντα (50) λεπτά. Η συνεδρία με έναν θεραπευτή Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης είναι δομημένη. Θεραπευόμενος και θεραπευτής συνεργάζονται και ορίζουν μαζί την ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν.

Αυτό γίνεται στην αρχή της κάθε συνεδρίας.

Η ατζέντα συνήθως περιλαμβάνει επισκόπηση της προηγούμενης συνεδρίας, αναφορά στην εργασία για το σπίτι από την προηγούμενη συνεδρία, συζήτηση πάνω σε ένα ή δύο τρέχοντα προβλήματα που μπορεί να επηρεάζουν, και εκμάθηση δεξιοτήτων και τεχνικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων.

Προς το τέλος της συνεδρίας γίνεται μία ανασκόπηση του τι συζητήθηκε, ποια ήταν τα κύρια σημεία και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στη συνεδρία, και καθορίζεται νέα δουλειά για το σπίτι με τις ανάλογες οδηγίες και επεξηγήσεις.

Γιατί η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία περιλαμβάνει ψυχοεκπαίδευση;2018-11-16T16:29:43+02:00

Βασικό στοιχείο της Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής Ψυχοθεραπείας αποτελεί η ψυχοεκπαίδευση σε σχέση με το πρόβλημα ψυχικής υγείας και τις αιτίες διατήρησής του μέσα στο χρόνο. Ο προσανατολισμός αυτός προς την εκπαίδευση ακολουθεί το ρητό της λαϊκής σοφίας που λέει πως η γνώση είναι δύναμη για τον άνθρωπο.

Όσο περισσότερα γνωρίζει κανείς σχετικά με ένα πρόβλημα, τόσο πιο εύκολα είναι σε θέση να αναγνωρίσει έγκαιρα τα συμπτώματα και να κάνει κάτι για να τα αντιμετωπίσει. Μέσω αυτής της γνώσης είναι κανείς καλύτερα εξοπλισμένος στην προσπάθεια για ενεργή αλλαγή των συμπεριφορών, μπορεί να αντιμετωπίσει τους φόβους του, αλλά και να διαχειριστεί καταστάσεις που προηγουμένως έμοιαζαν αδιέξοδες.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Ψυχοθεραπεία επιδιώκει να ενισχύσει τη σύνδεση ανάμεσα στη γνώση και τη δράση, έτσι ώστε μέσα από πρακτικά βήματα να πραγματοποιείται μείωση των συμπτωμάτων.

Τι περιλαμβάνει η δουλειά για το σπίτι;2018-12-06T22:17:05+02:00

Οι συνεδρίες γίνονται συνήθως μία φορά την εβδομάδα. Το μεγαλύτερο μέρος της πρακτικής εξάσκησης που οδηγεί στη βελτίωση γίνεται στο χρόνο ανάμεσα στις συνεδρίες. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της θεραπείας και αντιμετωπίζονται τυχόν επιπλοκές.

Η δουλειά για το σπίτι είναι μέρος της εκμάθησης δεξιοτήτων και της παρατήρησης των γεγονότων που συμβαίνουν εκτός συνεδρίας. Κάθε προσπάθεια για αλλαγή συμπεριφοράς ή για εφαρμογή μίας νέας στρατηγικής, κάθε νέο πλάνο δράσης ή γεγονός που επηρέασε πρέπει να καταγραφεί και να δουλευτεί μέσα στη θεραπεία. Η υποχρέωση της εργασίας για το σπίτι κινητοποιεί στην ανάληψη προσωπικής ευθύνης από την πλευρά του θεραπευόμενου για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας.

Οι θεραπευόμενοι που συμπληρώνουν τη δουλειά για το σπίτι έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα. Η δουλειά για το σπίτι μπορεί να περιλαμβάνει για παράδειγμα την καταγραφή σκέψεων, συναισθημάτων και συμπεριφορών, την καταγραφή κάποιας αλλαγής στη συμπεριφορά και τη βαθμολόγηση του κατά πόσο έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα στο περιβάλλον κ.α.

Πόσο διαρκεί η θεραπεία;2018-11-29T15:53:40+02:00

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία είναι μια βραχεία μέθοδος θεραπείας που τυπικά διαρκεί μικρό αριθμό συνεδριών με εβδομαδιαία συχνότητα. Το πλήθος των συνεδριών διαφέρει κατά πολύ, όμως, ανάλογα με:

 • το είδος του προβλήματος ψυχικής υγείας.
 • την ένταση των συμπτωμάτων.
 • το διάστημα στο οποίο υπάρχουν τα συμπτώματα και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν ως τώρα.
 • την ταχύτητα εφαρμογής των αλλαγών.
 • το στρες που προκαλούν τα συμπτώματα.
 • την ύπαρξη στήριξης από τον κοινωνικό περίγυρο.
Τι συμβαίνει στις πρώτες συνεδρίες;2018-11-16T14:32:40+02:00

Η πρώτη εκτίμηση/αξιολόγηση γίνεται στην αρχή της θεραπείας. Ο στόχος των πρώτων συνεδριών είναι η συγκέντρωση πληροφοριακού υλικού για τα συμπτώματα και τα προβλήματα τα οποία στην πορεία θα αποτελέσουν και τους στόχους της θεραπείας. Από κοινού με τον θεραπευτή διερευνώνται οι προβληματικές καταστάσεις και οργανώνεται ένας κατάλογος με στόχους που ιεραρχούνται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας. Σε αυτό το στάδιο είναι πολύ πιθανό ο θεραπευτής να ρωτήσει πολλά πράγματα σχετικά με τους βασικούς άξονες της ζωής (π.χ. σχέσεις, εργασία κ.τ.λ.), προκειμένου να αποκτήσει μια συνολική ιδέα για το θεραπευτικό πλάνο. Με βάση αυτήν την αρχική αξιολόγηση ο θεραπευτής θα είναι σε θέση πλέον να αποφασίσει αν μπορεί να αναλάβει τη θεραπεία ή αν θα πρέπει να παραπέμψει σε κάποιον άλλο φορέα ψυχικής υγείας.

Ο θεραπευτής ενθαρρύνει τη συζήτηση σε σχέση με τα συναισθήματα και τις σκέψεις. Συχνά παρατηρείται ότι στις αρχικές συνεδρίες πολλοί άνθρωποι δυσκολεύονται να ανοιχτούν. Το γεγονός αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και ο θεραπευτής μπορεί να βοηθήσει στην έκφραση των συναισθημάτων με μεγαλύτερη άνεση. Σε περίπτωση που χρειαστεί, ο θεραπευτής μπορεί να συνδυάσει τη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Μέθοδο Θεραπείας με κάποια άλλη μορφή θεραπείας, προκειμένου να φτιάξει ένα πλάνο θεραπείας που θα εξυπηρετεί απόλυτα τις ατομικές θεραπευτικές ανάγκες.

Τι μπορεί να ανακαλύψει κανείς για τον εαυτό του στη διάρκεια της θεραπείας;2018-11-29T15:43:00+02:00

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία μπορεί να βοηθήσει:

 • στην αναγνώριση των προβληματικών συνθηκών ζωής.
 • στην επίγνωση των σκέψεων και συναισθημάτων που σχετίζονται με τα προβλήματα.
 • στην αναγνώριση αρνητικών, μη ρεαλιστικών μοτίβων σκέψης.
 • στην αναδόμηση των αρνητικών και μη ρεαλιστικών σκέψεων και συμπεριφορών σε περισσότερο λειτουργικές.
 • στην ανακάλυψη των βιωμάτων του παρελθόντος που οδήγησαν στα μαθημένα μοτίβα συμπεριφοράς και σκέψης.
Ποιος αποφασίζει το θεραπευτικό πλάνο;2018-11-16T14:35:58+02:00

Στόχος στη Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία είναι να καταφέρει κανείς να γίνει ο θεραπευτής του εαυτού του για το συγκεκριμένο πρόβλημα που απασχολεί. Συνεπώς ο θεραπευτής μπορεί να προτείνει λύσεις, αλλά η τελική απόφαση για το θεραπευτικό πλάνο είναι συνεργατική. Στα πλαίσια της συνεργατικής αυτής σχέσης αποφασίζονται από κοινού η συχνότητα των επισκέψεων (συνεδριών), οι όροι της συνεργασίας (θεραπευτικό συμβόλαιο) και τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να επιτευχθούν οι στόχοι.

Ο θεραπευτικός σχεδιασμός θα καθορισθεί σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις υποχρεώσεις και την προσωπικότητα του κάθε θεραπευόμενου. Είναι πιθανόν, σε αυτό το στάδιο της συνεργασίας, ο θεραπευτής να προτείνει παραπομπή σε ψυχίατρο η και κάποια φαρμακευτική αγωγή, σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο.

Ποια είναι η συμφωνία για το απόρρητο των πληροφοριών;2018-11-29T15:44:35+02:00

Εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις οποίες τίθεται σε κίνδυνο η ζωή του ενδιαφερόμενου ή κάποιου άλλου, οι συζητήσεις που γίνονται με τον θεραπευτή είναι απολύτως εμπιστευτικές και απόρρητες. Αυτές οι συγκεκριμένες περιπτώσεις κυρίως είναι:

 • απειλή πρόκλησης σοβαρής βλάβης στον εαυτό ή σε άλλους.
 • κακοποίηση ανηλίκου ή ενηλίκου που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του π.χ. λόγω κάποιας ασθένειας.
 • αδυναμία προστασίας του εαυτού σε μη ασφαλές περιβάλλον.
Ποιος μπορεί να προσφέρει θεραπεία Γνωσιακής Συμπεριφοριστικής κατεύθυνσης;2018-12-06T22:03:16+02:00

Μπορεί να προσφερθεί αποκλειστικά από εκπαιδευμένους ειδικούς ψυχικής υγείας που έχουν ολοκληρώσει πολυετές πρόγραμμα εκπαίδευσης και έχουν λάβει πιστοποίηση στη συγκεκριμένη μέθοδο.Δυστυχώς η ψυχοθεραπεία στην Ελλάδα, σε αντίθεση με σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν έχει ακόμη ένα νομοθετικό πλαίσιο που να προστατεύει τον θεραπευόμενο. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε μια σωστή ψυχοθεραπεία από έναν εκπαιδευμένο ψυχολόγο ή ψυχίατρο. Παράλληλα, έχετε το δικαίωμα να μάθετε πρώτα από όλα αν ο θεραπευτής σας είναι νόμιμος κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Ψυχιάτρου και αν έχει εκπαιδευτεί στο γνωσιακό συμπεριφοριστικό μοντέλο.

Ποιες αιτίες ευθύνονται για την έλλειψη βελτίωσης;2018-12-06T22:13:04+02:00

Αν περάσει ένα σημαντικό χρονικό διάστημα χωρίς κάποιες αλλαγές στις σκέψεις και τη διάθεση, πρέπει μαζί με το θεραπευτή να επιλεχθούν διαφορετικές τεχνικές που ταιριάζουν περισσότερο στην προσωπικότητα και τις ιδιαιτερότητες που εμφανίζει το κάθε άτομο. Επίσης στα πλαίσια της θεραπευτικής σχέσης, όπως άλλωστε και σε κάθε ανθρώπινη σχέση, μπορεί να προκύψουν αντιπαραθέσεις, διαφωνίες, ίσως αισθανθεί κανείς δυσάρεστα συναισθήματα για το θεραπευτή του. Θα ήταν καλό να δοθεί ανατροφοδότηση αυτών των συναισθημάτων στον θεραπευτή. Αν παρόλα αυτά συνεχίζει να μην σημειώνεται πρόοδος και με δεδομένο ότι η γνωσιακή συμπεριφοριστική ψυχοθεραπεία είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για την πλειονότητα των διαταραχών, τότε ίσως πρέπει να απευθυνθεί ο ενδιαφερόμενος σε κάποιον άλλο θεραπευτή.

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας ή χρειάζεστε ενημέρωση σε σχέση με θέματα ψυχικής υγείας, μη διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια.

Το παρόν άρθρο έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Ο αναγνώστης οφείλει να διασταυρώνει τις πληροφορίες για θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ή άλλη χρήση, ολόκληρου ή μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της κατόχου.

 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

 • Μαριέφη Μιτέλλα, MSc
 • Ψυχολόγος στην Αθήνα

 

 • Διεύθυνση: 
 • Παπαδιαμαντοπούλου 5 – Αθήνα (κέντρο)
 • Μετρό Μέγαρο Μουσικής
 • Επικοινωνία: 
 • 6970 313 761
 • infomitella@gmail.com
 • website:
 • www.mitella.gr
Go to Top